Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Lúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 585 585 486 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 22 22 22 0 100 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %