Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 175 173 158 2 98.9 %
Lao động thương binh & xã hội 9 9 9 0 100 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %