Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Na Hối

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 746 746 743 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 26 26 26 0 100 %
Đất đai 2 1 1 1 50 %