Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Dạng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 59 59 52 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 2 2 2 0 100 %