Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Minh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 148 148 147 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 16 16 16 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %