Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Minh Lương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 619 616 613 3 99.5 %
Nội vụ 4 4 4 0 100 %
Đất đai 3 3 3 0 100 %