Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lương Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 141 141 140 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 1 1 1 0 100 %