Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 62 61 61 1 98.4 %
Nội vụ 8 8 8 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 2 2 2 0 100 %