Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Làng Giàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 166 166 161 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 5 5 3 0 100 %