Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Yên Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 387 387 386 0 100 %
Đất đai 5 5 5 0 100 %