Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2863 2863 2733 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 41 41 41 0 100 %