Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Dần Thàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 182 182 175 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %