Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồng Tuyển

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 819 803 707 16 98 %
Lao động thương binh & xã hội 11 11 11 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %