Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cam Đường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1479 1479 1466 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 26 26 26 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 1 1 1 0 100 %