Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cam Cọn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 161 161 151 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 32 32 27 0 100 %