Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cam Cọn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 252 252 242 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 32 32 27 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 13 13 13 0 100 %
Đất đai 7 5 3 2 71.4 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %