Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Phố

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 500 498 447 2 99.6 %
Lao động thương binh & xã hội 30 30 30 0 100 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %