Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bảo Nhai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 966 960 939 6 99.4 %
Đất đai 22 20 16 2 90.9 %