Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bảo Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 409 409 400 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 27 27 27 0 100 %