Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Si Ma Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 118 117 70 1 99.2 %
Lao động thương binh & xã hội 48 48 48 0 100 %