Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Van

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 237 237 225 0 100 %
Đất đai 48 38 15 10 79.2 %
Lao động thương binh & xã hội 21 21 21 0 100 %