Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Phìn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 383 381 347 2 99.5 %
Đất đai 24 24 8 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 6 6 6 0 100 %