Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Ngài Chồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 471 463 451 8 98.3 %
Lao động thương binh & xã hội 132 132 132 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %