Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Gia Khâu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 115 102 100 13 88.7 %
Lao động thương binh & xã hội 50 50 50 0 100 %