Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trung Chải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 666 662 603 4 99.4 %
Đất đai 20 20 19 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 15 15 15 0 100 %