Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Sơn Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 481 481 403 0 100 %
Đất đai 7 7 6 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 4 4 4 0 100 %