Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Quang Kim

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 888 887 685 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 10 10 10 0 100 %
Nội vụ 3 3 3 0 100 %