Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Nhuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 362 361 361 1 99.7 %
Lao động thương binh & xã hội 121 121 121 0 100 %
Đất đai 1 1 0 0 100 %