Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Pha Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 476 466 457 10 97.9 %
Lao động thương binh & xã hội 53 53 53 0 100 %