Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nấm Lư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 669 667 662 2 99.7 %
Lao động thương binh & xã hội 107 107 107 0 100 %