Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Chảy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 138 133 132 5 96.4 %
Lao động thương binh & xã hội 44 44 44 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %