Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lùng Vai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 303 303 303 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 59 58 58 1 98.3 %