Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã La Pán Tẩn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 190 183 182 7 96.3 %
Lao động thương binh & xã hội 44 44 44 0 100 %