Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lùng Khấu Nhin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 371 368 364 3 99.2 %
Lao động thương binh & xã hội 103 103 103 0 100 %