Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Dìn Chin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 175 174 171 1 99.4 %
Lao động thương binh & xã hội 140 140 140 0 100 %