Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Dìn Chin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động thương binh & xã hội 115 115 115 0 100 %
Tư pháp 115 114 111 1 99.1 %