Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cao Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1031 1030 1027 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 108 108 107 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %