Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Xen

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 240 240 235 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 6 0 100 %