Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 198 184 174 14 92.9 %
Đất đai 10 8 2 2 80 %
Lao động thương binh & xã hội 1 1 1 0 100 %