Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Quang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1083 1079 1071 4 99.6 %
Lao động thương binh & xã hội 21 21 21 0 100 %
Đất đai 3 3 2 0 100 %