Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thái Niên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1247 1245 1243 2 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 88 88 88 0 100 %
Đất đai 2 2 1 0 100 %