Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1101 1101 1092 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 45 44 44 1 97.8 %