Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quan Hồ Thẩn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 190 187 170 3 98.4 %
Lao động thương binh & xã hội 95 95 95 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 9 9 9 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %