Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quan Hồ Thẩn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 115 112 97 3 97.4 %
Lao động thương binh & xã hội 58 58 58 0 100 %