Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phong Niên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1192 1192 1170 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 53 52 52 1 98.1 %