Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phúc Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 383 382 359 1 99.7 %
Lao động thương binh & xã hội 17 17 17 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %