Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngũ Chỉ Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 380 377 370 3 99.2 %
Đất đai 12 12 6 0 100 %