Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mường Hoa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1206 1204 1155 2 99.8 %
Đất đai 42 39 20 3 92.9 %
Lao động thương binh & xã hội 27 25 25 2 92.6 %