Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lùng Thẩn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 136 132 122 4 97.1 %
Lao động thương binh & xã hội 103 103 103 0 100 %