Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liên Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 341 334 333 7 97.9 %
Lao động thương binh & xã hội 12 12 12 0 100 %
Đất đai 3 2 2 1 66.7 %