Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hoàng Liên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1196 1196 1185 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 30 30 29 0 100 %
Đất đai 9 9 4 0 100 %