Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Gia Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 888 887 663 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 30 30 29 0 100 %
Đất đai 3 2 2 1 66.7 %