Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Giao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1140 1138 1059 2 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 61 61 61 0 100 %
Đất đai 1 1 0 0 100 %